Barokní park a zahrada

Patrně po roce 1712, kdy měl být veltruský zámek dostavěn, se začíná budovat jeho okolí ve zcela módním barokním duchu, který vycházel z geometrických tvarů, ideálních poměrů a harmonie mezi stavbou a zahradou. Dochovali se zápisy hraběte Chotka z té doby o nákupu rostlin a zajištění zahradníka.

Koncepci zámeckého okolí lze rozdělit do dvou rovin. Na nejbližší okolí zámku, tedy na barokní ornamentální zahradu - parter a na park, který byl postupně upravován na ploše Ostrova a doplňován též parkovou architekturou ať v podobě různých stavení (jízdárna, oranžerie.....) či zákoutím se zahradní úpravou. Nejvýznamnějším počinem této doby je bezesporu vytvoření severojižní osy, která je tvořena na sever zámeckou álejí a na jih průhledem do městečka Veltrusy. Zároveň vznikly v tzv. Veltruském lese boční průhledy. Toto vše se dochovalo až do dnešních dnů.

 


1730

 

Barokní ornamentální zahrada obklopovala zámek z východní, jižní a západní strany.

Oproti mapě z roku 1730 došlo patrně k její úpravě v pozdější době, jak je vidět na mapě z roku 1746.

 

1746 - Okolí zámecké budovy s barokními partery z roku 1746 s čestným dvorem:
BB - přívoz, B - byt správce, C - sklep a nad ním sýpka, D - stará ratejna s dobytčími chlévy, E - volské chlévy, F - jízdárna, G - nový budoucí dvůr (nová dvorská ratejna a chlévy), L - nový holubník, K - starý zrušený holubník, M - dvě místa pro kůlnu

 

Zahrada se neomezovala pouze na rostlinné ornamenty, ale byla také doplněna fontánou, větším počtem soch, skleníkem a fíkovnou. Návrh se bohužel nedochoval a tak jsme odkázáni na podobu jejího vzhledu pouze na přibližných nákresech na mapách té doby. Jediný dochovaný prostorový vzhled zahrady je na mapě z roku 1785. Je však nejisté, zda ještě kolem tohoto roku byla barokní zahrada v této podobě.

 

undefined

1759 - plán Ostrova.

 

undefined

1759 - detail okolí zámku s barokní úpravou severní a jižní části

 

undefined

1759 - barokní koncepce okolí zámku v tzv. Veltruském lese

 

undefined

1759 - barokní podoba zámeckého okolí (ostrůvek Korsika)

 

V roce 1764 se uvádí další z četných povodní, která zahradu poničila. V jaké míře není známo. Někteří odborníci hovoří o jejím zredukování na nejbližší okolí zámku, někteří o jejím úplném zničení. Není však vyloučeno, že zůstala ve své podobě, která je uváděna na mapě z roku 1785, kdy přišla další povodeň (též v roce 1784) a zahrada byla definitivně zrušena. Od roku 1764 se započalo s novou etapou budování parku, a to v duchu nastupujícího rokoka. Tato myšlenka však nebyla dokončena a park se začal vyvýjet v duchu módního anglického stylu.

 

undefined

1785

 

undefined

1785 - jedná dochovaná podoba barokní zahrady

 

 

 

 

 

 

Veltruský park

barokní zahrada

barokní průhledy - osová alej - barokní partery

Tento web byl vytvořen v systému web-rychle.cz pro nekomerční užití.